W ramach SODIR funkcjonują:

SODIR Poradnie Specjalistyczne oraz

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna została wpisana w Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych we wrześniu 2014 roku. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu.

Specjalistami naszej poradni są:

 • logopedzi, sudologopedzi, neurologopedzi, logopedzi-terapeuci dziecka małego
 • psycholog kliniczny/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju/ terapeuta integracji sensorycznej
 • psycholog kliniczny/terapeuta
 • pedagodzy, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy,
 • fizjoterapeuta/pedagog - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna prowadzi WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA z subwencji oświatowych. Nasza placówka posiada pełne uprawnienia w zakresie wydawania wszelkich opinii związanych z potrzebami dziecka i młodzieży w okresie edukacji. Z mocy prawa, nasze opinie są honorowane we wszystkich placówkach oświatowych.

  Nie wydajemy orzeczeń.

  Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne, poza wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w oparciu o opinię o takiej potrzebie wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną odpowiednią dla miejsca zamieszkania dziecka lub uczęszczania do placowki oświatowej.

  W wyniku prowadzonych działań diagnostyczno - terapeutycznych

  rodzice mogą otrzymać:

 • diagnozę dziecka
 • zalecenia do pracy w domu
 • szczegółowy instruktaż poprzedzony demonstrowaniem pracy z dzieckiem przez specjalistę
 • w sytuacjach potrzeby indywidualny program terapeutyczny
 • pisemną opinię/informację o wynikach badań
 • pisemną opinię dla potrzeb przedszkola, szkoły – z zaleceniami jeśli jest taka potrzeba
 • wszelkie opinie związane z procesem edukacji dziecka - honorowane przez placówki oświatowe każdego typu
 • zaświadczenia dla potrzeb egzaminów zewnętrznych
 • zaświadczenie dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności
 • Wystawione przez naszą Poradnię opinie, informacje, zaświadczenia pozwalają starać się rodzicom/klientom poradni o:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (wydają tylko publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne)
 • świadczenia z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • orzeczenia o niepełnosprawności i świadczenia rentowe
 • OFERTA DLA DZIECKA MAŁEGO

 • praca z dziećmi z asymetrią ułożeniową, przedwcześnie urodzonymi, problemami z karmieniem noworodków i niemowląt
 • korekta połykania wspomagająca leczenie ortodontyczne
 • terapia wspierająca rozwój mowy dziecka małego
 • terapia dzieci małych z autyzmem, afazją, dzieci niemówiących
 • rehabilitacja ruchowa - od wieku niemowlącego
 • szkółka pielęgnacji niemowląt
 • szkółka noszenia dzieci w chustach
 • integracja sensoryczna
 • OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • diagnoza i terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna
 • programy terapeutyczne, programy modyfikacji zachowań niepożądanych, terapia behawioralna
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • terapia młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu językowym, wsparcie w procesie edukacji, wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych, pomoc w przygotowaniu do matury (język polski)
 • integracja sensoryczna
 • muzykoterapia
 • terapia ręki
 • Uwaga-specjalizujemy się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego