W ramach SODIR funkcjonują: SODIR Poradnie Specjalistyczne oraz Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została wpisana w Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych we wrześniu 2014 roku. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu. Specjalistami naszej poradni są: logopedzi, sudologopedzi, neurologopedzi, logopedzi-terapeuci dziecka małego psycholog kliniczny/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju/ terapeuta integracji sensorycznej psycholog kliniczny/terapeuta pedagodzy, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, fizjoterapeuta/pedagog – terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna prowadzi WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA z subwencji oświatowych. Nasza placówka posiada pełne uprawnienia w zakresie wydawania wszelkich opinii związanych z potrzebami dziecka i młodzieży w okresie edukacji (w tym o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczeniu od obowiazku szkolnego itp.). Z mocy prawa, nasze opinie są honorowane we wszystkich placówkach oświatowych. Nie wydajemy orzeczeń.

Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne.

W wyniku prowadzonych działań diagnostyczno – terapeutycznych rodzice mogą otrzymać: diagnozę dziecka zalecenia do pracy w domu szczegółowy instruktaż poprzedzony demonstrowaniem pracy z dzieckiem przez specjalistę w sytuacjach potrzeby indywidualny program terapeutyczny pisemną opinię/informację o wynikach badań pisemną opinię dla potrzeb przedszkola, szkoły – z zaleceniami jeśli jest taka potrzeba wszelkie opinie związane z procesem edukacji dziecka – honorowane przez placówki oświatowe każdego typu zaświadczenia dla potrzeb egzaminów zewnętrznych (sprawdzian po 6 klasie, gimnazjum, matura) zaświadczenie dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju Wystawione przez naszą Poradnię opinie, informacje, zaświadczenia pozwalają starać się rodzicom/klientom poradni o: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (wydaje także nasza placówka) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (wydają tylko publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne) świadczenia z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych orzeczenia o niepełnosprawności i świadczenia rentowe OFERTA DLA DZIECKA MAŁEGO praca z dziećmi z asymetrią ułożeniową, przedwcześnie urodzonymi, problemami z karmieniem noworodków i niemowląt korekta połykania wspomagająca leczenie ortodontyczne terapia wspierająca rozwój mowy dziecka małego terapia dzieci małych z autyzmem, afazją, dzieci niemówiących rehabilitacja ruchowa – od wieku niemowlącego szkółka pielęgnacji niemowląt szkółka noszenia dzieci w chustach integracja sensoryczna OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY diagnoza i terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna programy terapeutyczne, programy modyfikacji zachowań niepożądanych, terapia behawioralna trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi terapia młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu językowym, wsparcie w procesie edukacji, wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych, pomoc w przygotowaniu do matury (język polski) integracja sensoryczna muzykoterapia terapia ręki UWAGA!!! Nasza Poradnia wydaje opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju także dla dzieci diagnozowanych w innych placówkach.